Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii)

Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii) to kurs oznaczony numerem 1.13 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 10 punktów „twardych”.

Każdy lek, zanim zostanie dopuszczony do obrotu na terenie danego kraju, podlega kilkuletnim badaniom przedklinicznym i klinicznym, w trakcie których ocenia się jego skuteczność oraz bezpieczeństwo.

Wiedza

1
Wybór postaci farmaceutycznej leku a farmakoterapia spersonalizowana

Każdego roku w Polsce odnotowuje się liczne, powtarzające się przypadki niewłaściwego wyboru postaci farmaceutycznej lub drogi podania leku. W tej lekcji w oparciu o praktykę omówimy najczęstsze przyczyny powstawiania takich krytycznych sytuacji.

2
Znaczenie farmakokinetyki i farmakodynamiki w farmakoterapii zindywidualizowanej

Leki mogą być przyjmowane różnymi drogami, jednak ich los w organizmie jest zawsze identyczny i przebiega w ściśle określony sposób. Najpierw dochodzi do uwolnienia substancji czynnej z postaci farmaceutycznej (z wyjątkiem podania leków drogą parenteralną, ponieważ w tym wypadku lek występuje w postaci wolnej). Następnie do jej wchłaniania (absorpcji) w pierwszym możliwym miejscu, w którym są odpowiednie do tego warunki (odpowiednie pH, ukrwienie, wielkość powierzchni chłonnej, itp.). Następnie lek ulega dystrybucji (rozmieszczeniu) w organizmie. Wszystkie te procesy mają jednak jeden cel – usunąć substancję egzogenną, dlatego na koniec lek podlega eliminacji. Zanim jednak zostanie wydalony, musi zostać odpowiednio przekształcony – zmetabolizowany.

3
Czynniki niegenetyczne wpływające na występowanie różnic międzyosobniczych oraz ich implikacje kliniczne – Farmakoterapia u dzieci

Do czynników niegenetycznych mogących wpływać na występowanie różnicy międzyosobniczych należy zaliczyć: wiek, płeć, masę ciała, ogólny stan kliniczny chorego, obciążenie chorobami współistniejącymi, styl życia (przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, nikotynizm, alkoholizm itp.).

4
Różnice międzyosobnicze w metabolizmie leków – polimorfizm genetyczny

Najbardziej istotnym czynnikiem, mającym wpływ na występowanie międzyosobniczych różnic w odpowiedzi na farmakoterapię jest stwierdzenie uwarunkowanego genetycznie polimorfizmu genów kodujących enzymy uczestniczące w procesach biotransformacji leków. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych działań niepożądanych jest szczególnie wysokie w przypadku stosowania przez pacjenta obciążonego taką odmiennością farmakogenetyczną leku o niskim indeksie terapeutycznym (IT).

5
Czynniki niegenetyczne wpływające na występowanie różnic międzyosobniczych oraz ich implikacje kliniczne – Farmakoterapia u osób w starszym wieku

Przyjmuje się, że wiek geriatryczny dotyczy osób, które ukończyły 65 lat. Opracowanie planu bezpiecznego leczenia takiego pacjenta wciąż stanowiogromne wyzwanie we współczesnej farmakoterapii, ponieważ procesowi starzenia towarzyszy szereg zmian fizjologicznych wpływających na zmianę parametrów farmakokinetycznych oraz farmakodynamicznych.

6
Czynniki niegenetyczne wpływające na występowanie różnic międzyosobniczych oraz ich implikacje kliniczne – Farmakoterapia w okresie ciąży

Klinicyści często używają pojęcia „bariera łożyskowa”, mając na myśli warstwę komórek łożyska oddzielającą układ krążenia matki od układu krążenia płodu. Zapobiega ona mieszaniu się krwi z obydwóch układów. Jak sama nazwa sugeruje, powinna ona zabezpieczać płód przed czynnikami zewnętrznymi (np. toksynami) znajdującymi się w krążeniu matki. Niestety jak się okazuje często stwarza to mylne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ zdecydowana większość leków przyjmowanych przez kobiety ciężarne pokonuje barierę łożyskową przedostając się do krążenia płodu poprzez żyłę pępowinową i wykazując efekt farmakologiczny, a czasem wręcz teratogenny dla płodu.

7
Styl życia a farmakoterapia

Badania naukowe wskazują jednoznacznie, że aktywność fizyczna może wywierać istotny wpływ na metabolizm leków, predysponując do występowania różnic międzyosobniczych w ich działaniu. Zmiany mogą być widoczne już na etapie wchłaniania preparatów podanych przezskórnie, podskórnie i domięśniowo - można się spodziewać ich nasilonej absorpcji, w wyniku zwiększonego przepływu krwi w tkankach.

Test wiedzy

1
Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków – indywidualizacja farmakoterapii
30 pytań
W tym kursie do zdobycia jest 10 punktów twardych.
Punkty przyznaje i akredytuje Gdański Uniwersytet Medyczny.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego kształcenia podyplomowego.
Prosimy wejść w zakładkę kontakt i zgłoszenie do nas problemu.
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.
Weź udział